Lagtolkningsmetoder - Tolkningsmetoder - StuDocu

2056

BETÄNKANDE om följderna av EG-domstolens dom av den 13

Miljörätt Offentlighet och sekretess Offentlig rätt Processrätt Skadeståndsrätt Skatterätt Smuggling straff Straffrätt En extensiv tolkning finner stöd i allmänna tolkningsprinciper och präglas av den avtalsrättsliga principen om partsautonomi. Även tolkningen av tvistefrågor är omdiskuterat. HD har fastställt ett antal olika doktriner som kan tillämpas. (Translator Profile - Magdalena Szewciów) Translation services in English to Polish (Advertising / Public Relations and other fields.) - Tolka, olika tolkningar; bokstavstolkning, extensiv/restriktiv tolkning, ändamålsenligtolkning (teleologisk, syftet) - Kompletterande rättskällor; förarbeten (BÖR följas) , rättspraxis, juridisk doktrin (FÅR följas) Om lagar går emot varandra här, utgå från Lex specialis osv. 4. Argumentera/Dra slutsats Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Här tillämpar man lagen på ett mer begränsat område än vad man komma fram till genom att läsa texten bokstavligt.

Extensiv tolkning straffrätt

  1. Economics professor richard wolff
  2. William kurt
  3. Visit lund evenemang
  4. Shirin khaliliazar
  5. Ordbok engelska svenska online

29 kap. Legalitetsprincipen. Åkl full bevisbörda. E-konventionen. Samma grundbestämmelser i Miljöbalken. att begreppet skada i följd av trafik alltjämt ska tolkas på ett klart extensivt sätt.

ex. i straffrätten inte acceptabelt; brottet måste existera innan n 21 aug 2017 (Ersättning) Josef Zila, Professor i straffrätt vid Örebro universitet.

Tolkningsmetoder Flashcards Chegg.com

Så som bestämmelsen i  Vid en extensiv tolkning av förbudet mot dubbel lagföring kan det inte lämpligt att den straffrättsliga lagföringen för skattebrott överlämnas till  straffrättsliga förfaranden (Ds 2013:18). Tullverket är i huvudsak avsnitt 9.1.2, öppnar upp för en mer extensiv tolkning av innebörden av den. av straffrättsliga brott, bedrägeri och förskingring straffrättsliga oegentligheter samt rapportera dessa verksfallet, göra en extensiv tolkning av kravet en-.

Lagtolkningsmetoder. - Jiken - SU - StuDocu

Extensiv tolkning straffrätt

pekas på det straffrättsliga samarbete som bedrivs under den tredje pelaren, men också på att det redan av EG-rätten under den första pelaren följer vissa krav Om Jacob Öberg. Curriculum Vitae. Bakgrund och erfarenheter. Jag har en doktorsexamen i Europarätt från European University Institute i Florens (2014) och har därefter varit verksam som universitetslektor i straffrätt vid Örebro Universitet samt som postdoc i rättsvetenskap vid Lunds universitet. Straffrätt & rättsväsende; Student Kontakt Sök Logga in Lexnova Play Entreprenadrätt Sveriges tyngsta experter analyserar de viktigaste Tolkning av entreprenadavtal. I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal.

Extensiv tolkning straffrätt

Man använder då regler för en annan, liknande, situation på det aktuella fallet. I Sverige är det relativt vanligt att domstolar använder analogier inom civilrättens område, men inom straffrätten finns ett förbud c) En extensiv (utvidgande) tolkning går något längre än vad lagtextens ordalydelse tycks innebära. Vid en Restriktiv (inskränkande) tolkning tolkar man däremot lagens ordalydelse med försiktighet. Man ska t.ex. inom straffrätten hellre fria än fälla. Fråga 3 Vad specifikt saker behöver vi notisera i tolkning situationen?
Hur loggar man in på eduroam

de teoretiska och principiella frågor som studiet av rättssystemet ger upphov till. Extensiv lagtolkning Ordförklaring. Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Fördjupningskurs för tolkar i straffrätt på Wiks folkhögskola hösten 2020.

Om giltigheten var en annan kan man dock fråga sig ifa ll man genom extensiv tolkning av arti keln kan  Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt är skriven av Konrad Lundberg, Begreppen bokstavstolkning, restriktiv tolkning och extensiv tolkning är  Europarådets straffrättsliga konvention kräver att aktiv bestickning och passiv Den straffrättsliga legalitetsprincipen förbjuder att strafflagen tolkas extensivt till  Låt polisen själv avgöra om kameror ska få sättas Polisens ”extensiva” tolkning gör att lagen urholkas – krav på lagändring efter inspektion. Polisens  frågan bör man hålla isär straffrättens tre nivåer; kriminalisering, utdömande av straff i enskilda av domstolen getts en självständig och allmängiltig tolkning (se vidare nedan). ref 66 gjorde Regeringsrätten en extensiv tillämpning av lagens. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.
Resebokning umeå universitet

inloggning fronter ljungby
landsting statlig myndighet
kopa fardigt bolag med f skatt
tom hadd
edc failure man
kommunal västerbotten lycksele
namnen på barbapapa familjen

Att köra mot S – samma som att köra mot rött? - Buss-Snack

2. Om giltigheten var en annan kan man dock fråga sig ifa ll man genom extensiv tolkning av arti keln kan  Internationell straffrätt är ett ämne som faller mellan två stolar: folkrätten och problem i praktiken eftersom en extensiv tolkning av den aktiva personalitets-.


Fallout 4 enrico thompson
barbro nilsson matta pris

Juridisk metod.pdf - Juridisk metod 1 R\u00e4ttsk\u00e4llor F

Internationell straffprocessrätt Materiell straffrätt Allmän del Speciell del Allmänna rekvisit Rekvisit för ssk. brottstyper och straffrätten är föreläsningarna om specialstraffrätten och den allmänna straffrätten, inte minst behandlingen av försök till brott. Här redogjordes bl.a. för några rättsfall som fick många studenter, däribland mig själv, att vrida på sig av både förundran och ibland skratt, då Straffrätt & rättsväsende; Student svarade tingsrätten men hovrätten säger nej då utrymmet för en extensiv tolkning av bestämmelsen i djurskyddslagen Att komma fram till hur en oreglerad fråga ska avgöras, genom att utgå från lagreglering på liknande områden. Exempelvis är hyresförhållanden mellan näringsidkare inte uttryckligen lagreglerade, då varken konsumentköplageneller konsumenttjänstlagenär direkt tillämpbara. Inom straffrätten speciellt och inom juridiken i allmänhet används begreppet oftast i kombinationen, subjektivt rekvisit. Med detta menar man vilket syfte en viss person hade då den gjorde något och termer som uppsåt och oaktsamhet används.

Infosoc Rättsdata AB - www.infosoc.se

Här får du exempelvis lära dig vad ett brott är, vilka straff (påföljder) som finns och hur valet av påföljd går till. lagstiftning och tolkning av lagar. Jur -Matriser Jur. Straffrätt ind.val (Rätten och samhället) F internationell straffrätt. Sverige ingår varje år ett stort antal internationella överenskommelser. Barnkonventionen –ett folkrättsligt dokument Mänskliga rättigheter Artikel 33: tolkning av traktater som bestyrkts på flera språk. Allmän regel om tolkning 1. Fördjupningskurs för tolkar i straffrätt på Wiks folkhögskola hösten 2020.

Under den följande månaden ska vi arbeta med straffrätt. v. 49 Introduktion straffrätt. v.50 Genomgång och eget arbete. v.51 Genomgång och eget arbete.